ውሎች እና ሁኔታዎች
ውሎች እና ሁኔታዎች

በዚ ስምምዕነት መሰረት ቐዳማይ ወገን ታላባት ኣል ቲጃሪያ ድርጅት መለለይ ቁፅሪ 1010472753 ዋና ድርጅት ኣብ ሪያድ እቲ ዕዳጋ ዝቆፃፀር ዶንዶን ንኽልቲኦም ወገናት ክህልዎም ዘለዎ ርኽክብ ብግልፂ ኣቀምጥ::
እቲ ካልአዋይ ወገን ንኢንተርኔት ብምጥቃም ዘድልዮ ብምጥቃስን ንምስምምዓን እቶም ኣብ ታሕቲ ዝተተቀሱ ከማልእ ኣለዎ :

-ታላባት ኣል ቲጃሪኣ ድርጅት (Talabat Al-Tijaria Company) ዘቅረቦም ረቓሒታት ተማልኣም ዘለካ ናይ ግላዊ ሓበሬታ ዜግኔትኻ : ፓስፖርትኻ : ኢሜልኻ : ስልኪ ቑፅርኻ : ትነብረሉ ኣድራሻኻ ::
-ቐደማይ ወገን ናይ ዓማዊላቱን ምስ ግለሰብ ዘለዎ ዝምድናን ኣቅርቦትን ብዘይምንም ምትእጉጋል ናይ ዓማዊላቱ ምጉዕዓዝን ምቅራብን::

- እቲ ካልአዋይ ወገን ኢንተርኔት ኣገልግለቱ ኩሉ ጊዜ ከምዝሰርሕን ካልኦት ናይ መራኸቢ ሓፋሻት ምስ ኣቅረብቲ ከምዘሎ ክረጋግፅ ኣለዎ::

- ካልአዋይ ወገን ዝልኣዘዞ ምስ በፅሖ ትእዛዝ ይቅበል:: ከም ዝበፅሖ ሓበሬታ እንድሕር ዘይሃበ እቲ ቀዳማይ ወገን ብንእሽተይን ኾነ ብሙሉእ ናይ ምቅናስ መሰል ኣለዎ::
- ካልአዋይ ወገን ዝልኣዘዞ ናብ ምንታይ ከምልኸድ ግልፂ ከቅምጥ ኣለዎ:: ክኸፍልን ደረሰኝ ክቅበልን ግዴታ ኣለዎ:: ብዝኾነ ኣገጣሚ ካልአዋይ ወገን እንድሕን ዘየተቀበሎ ቐደማይ ወገን ናይ ዋጋ ለወጢ ምግባር መሰል ኣለዎ::

ካልአዋይ ወገን ናይ መራኸቢ መደበባት ኣቅበቦቱ ተቃሪፁ : ስልኪ ዘየልዕል ተኾይኑ : ቐደማይ ወገን ናይ ዋጋ ለወጢን ሕጋዊ ስጉምቲ ናይ ምውሳድን መሰል ኣለዎ::
ቐደማይ ወገን ብዝተኸኣሎ መጠን ትእዛዙ ብፍጥነትን ኣብ ሰዓቱ ምርካብን ሓላፍነት ኣለዎ::

- ቐደማይ ወገን ችግር ተጋጢምዎ ብዝተኸኣሎ መጠን ንዓማዊላቱ የፍልጥ::


-ካልአዋይ ወገን ትእዛዙ በዝሒ መጠን ዓይነት ዝልኣዘዞም ትኽክል ከምዝኾነ ከረጋግፅ ኣለዎ:: ችግር ተሃልዩ ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ደቂቃ ከፍልጥ ኣለዎ::10 ካልአዋይ ወገን እንታይ ዓይነት ምህርቲ ከም ዝኣዘዘ ብኣግባቡ ክጠቅስ ኣለዎ::
11 ካልአዋይ ወገን እንታይ ዓይነት ምህርቲ ከም ዝኣዘዘ ብኣግባቡ ክጠቅስ ኣለዎ:: ኩሎም ዘጋዕዞም ዘለዉ ምህርቲ ብናይ ስዑዲ ዓረብ መንግስቲ ሕጋውነት ክህልዎም ኣለዎ:: እንድሕር ሕጋውነት ዘይብሉ ካልአዋይ ወገን
ሙሉእ ሓላፍነት ይውስድ::


12 እቲ ዝጉዓዝ ምህርቲ ሕጋዊነት ዘይብሉ ተኾይኑ ካልአዋይ ወገን ን ቐዳማይ ወገን ካብ ተሓታትነት ነፃ የውፅኦ::

13 ቅድሚ ዝልኣዘዞ ምህርቲ ምቅባሉ ካልአዋይ ወገን ሙሉእ ሒሳብ ብጥረ ወይ ብኤሌክትሮኒክስ ክኸፍል ኣለዎ::

14 ኣብ ደረሰኝ ችግር ተሃልዩ ካልአዋይ ወገን ንቐዳማይ ወገን ኣብ ውሽጢ 3 ደቂቃ ከፍልጥ ኣለዎ:: እንድሕር ዘየፍለሐ ቐዳማይ ወገን ካልአዋይ ወገን ተቐባሊ ከም ዝገበሮ ይሕሰብ::

15 ኣላህ ኣይበሎ : ትራፊክ ሓደጋ ተጋጢሙ ካልአዋይ ወገን ን ቐዳማይ ወገን ተሓታቲ ኣይገብሮን::
16 ካልአዋይ ወገን ብኣግባቡ ምስ ቐዳማይ ወገነ ብወኪል ናይ ምርኻበ ሓላፍነት ኣለዎ:: ሕጊ ተተታሒሱ ብግሊ ተሓታቲ ይኾን::

17 ካልአዋይ ወገን ዘለዎ ሓበሬታ ንቐዳማይ ወገን ብኣግባቡ ክህብ ኣለዎ:: ቐዳማየ ወገን ናይ ካልአዋይ ወገን ሓበሬታ ምስ ግላዊ ኾነ መንግስታዊ ምቅይያር ይኽእል እዩ:: ካልአዋይ ወገን ኣብዚ ተቃውሞ ከቅርብ ኣይኽእልን::


18 ካልአዋይ ወገን ምስ ቐዳማይ ወገን ናይ ሓበሬታ ምልውዋጥ ጥቅሙ ክርዳእ ኣለዎ::


19 ቐዳማይ ወገን ዘገብሮም ለውጥታት ካልአዋይ ወገን ተግባራዊ ይገብሮም እዩ::


20 ካልአዋይ ወገን ዘጋጥሞ ችግራት ምስ ዝግብኦም ቐዳማይ ወገናት ብኣግባቡ ክረዳዳእ ኣለዎ::

21 እዚ ውዕሊ እዚ ኣብ ሱዑድ ዓረብ ተቀባልነት ዘለዎ እዪ:: ኣብ ሞንጎ ክልቲአን ወገናት ችግር ተተፈጢሩ ሳልሳይ ወገን ብምሕዋስ መፍትሒ ክፍጠር ይግበር:: እዚ ንድሕር ዘይተሳኺዑ ብሪያድ ሕጊ መሰረት ክፍታሕ ይግበር::