ጥቅሚ

መድረስ እና ማሸነፍ

ምስጋናና ንገልፀሉ
ምስጋናና ንገልፀሉ

ንሓዱሽ ተጠካሚ ክጅምር ከሎ ንባር ተጠቃሚ ማሓዙዘት ክፅውዕ ተሎ ወይ ቂፅርኻ ንኻሊእ ክትህብ ተለኻ ንምብርትታዕ " My Points " ዝብል ናይ ሽልማት ስነስርዓት ተጨቃሚ ትኸውን

“My Points” ዝብል ስርዓት

ተመዝገብ እና ኣግኒ

ተመዝገብ እና ኣግኒ

ናብ ዶንዶን ኣፕሊኬሽን ተጠቃሚ ምስኾንኻ ዝተወሰነ ገንዘብ ናብ ሒሳብኻ ክኣትየልካ እዪ

ናይ ዓርስኻ መለለይ ፍጠር

ናይ ዓርስኻ መለለይ ፍጠር

ናይ ዓርስኻ መለለይ ፍጠር

መሓዙትኻ ምፅዋዕ

መሓዙትኻ ምፅዋዕ

መሓዙትኻ ተእቱው ተለኻ ዝተወሰነ መጠን ግንዘብ ናብ ናትካ ሒሳብኻ ይኣቴልኻ እዪ

? ከመይ ገይረ ናብቲ ነጥበይ ዘለዎ ግፅ ክኣቲ ይኽእል

ዝርዝር ዝብል ኽፈት ዝርዝር ዝብል ኽፈት

ዝርዝር ዝብል ኽፈት
መሓዛ ዝብል ኽፈት መሓዛ ዝብል ኽፈት

መሓዛ ዝብል ኽፈት
መሓዛኻ ፀውዕ መሓዛኻ ፀውዕ

መሓዛኻ ፀውዕ
ሒሳብኻ ኽፈት ሒሳብኻ ኽፈት

ሒሳብኻ ኽፈት

ዝኣብዝሓ ብዛዕባ ነጥብን ሒሳብን ዝጥየቁ ሕቶታት :

? ከመይ ገይረ ጥቅሚ ከግኒ ይኽእል

ብ ዶነዶን ቤተሰብ ዝቀረበ ዶንዶን ኣፕሊኬሽን ተጠቃሚ
ብሙኻን

? ከመይ ገይረ ነጥቢ ከግኒ ይኽእል

ብምምሃዝ : መሓዙትኻ ብምእታው::

? ክንደይ ነጥቢ ክምዘለኒ ከመይ ገይረ ክፈልጥ ይኽእለ

ናብ ዶንዶን ኣፕሊኬሽን ብምእታው ናብ ዝርዝር ብምእታ ክደይ
ኣለኒ ዝብል ምረፅ

? ነጥበይ መኣዝ ክጠፍእ ይኽእል

ነጥብኻ በቢ ዓመቱ ይጥፍእ