ብቅዓት ስለ ዘለካ ከማና ኹን ምሳና ኹን

ዕላማኻ ኣሳኽዕ

ዕላማኻ ኣሳኽዕ

ንስኻ ናትና ሓደ ኣካል ኢኻ:: ተልእኾና ናትካ ዕላማኻ ክትሳኽዕ እዩ

ናይ ኣርስኻ ሓለቓ ኹን

ናይ ኣርስኻ ሓለቓ ኹን

ዝትሰርሖ ሰዓትን ዝተግንዮን ኣታዊ ልኣኻ ልጠቅም ክኾን ኣለዎ

ተወሳኺ ኣታዊ

ተወሳኺ ኣታዊ

ተወሳኺ ጊዜ ናይ መረከቢ ዋጋ ከምዘይኮን ከረጋግፀካ ይደሊ

ቐሊል ኣጠቃቅማ

ቐሊል ኣጠቃቅማ

ቐሊል ኣሰራርሓ ኩሉጊዜ ናይ ዓቅሚ ሓገዝ ንገብር ኢና

ንስኻ/ኺ ኩሊ ጊዜ ዕዉት ኢኻ/ኺ

ንስኻ/ኺ ኩሊ ጊዜ ዕዉት ኢኻ/ኺ

ኩሉ ጊዜ እተግንዮ ጥቅማጥቅሚ ምስ ዝተፈላለዩ ምድባት ክትሕወስን ምሳና ዘለካ ፃንሒን ክተገናዝብ ይሕግዘካ እዪ

ካብ ዓማዊልኻ ሓገዝ ምግናይ

ካብ ዓማዊልኻ ሓገዝ ምግናይ

በቲ ፍሉይ ቲኬት ብምጥቃም ልዓርስኻ ዝጠቅም ምስ ዓማቂልትኻ ፍሉይ ምሕዝነት ፍጠር

ናይ ስራሕ ኩነታት

በእኛ ላይ የተወሳሰበ ነገር የለም

ሕጋዊ ዕድመ
ሕጋዊ ዕድመ

ንስኻ/ኺ ዕድመኻ/ኺ ልዕሊ 18 እና መግንሒ ፍቃድ ዘለዎ

ናይ መጋዕዝያ ኣጠቃቅማ
ናይ መጋዕዝያ ኣጠቃቅማ

እንታይ ዓይነት መጋዐዕዚ ከምትጥወም ከምዘለካ ሕጊ የብልናን ብእግርኻ ምጥቃም ይከኣል እዩ

ስማርት ሞባይል
ስማርት ሞባይል

ዝኾነ ምስ ኢንተርኔት ዝተጋነየ ስማርት ስልኪ

ከመይ ገይረ ኣብ ዶንዶን ኣፕሊሌሽን ክምዝገብ ስኽእል

ኣብቲ አፕሊካሽን ከመይ ከምትምዝገብ ይጠቅሰልካ እዩ

መዝገብ ሓዝ መዝገብ ሓዝ

መዝገብ ሓዝ
መዝገባትኻ ኣ መዝገባትኻ ኣ

መዝገባትኻ ኣ
ተሓሕዞም ተሓሕዞም

ተሓሕዞም

ብኣብዝሓ ዝጥየቁ ሕቶታት

ዶንዶን ካብ ኢንተርኒት ከውርዶ ይኽእል

يናብ መዝገብ ብምኻድ ምጽዓይ ይከኣል ر Appstoreወይም PlayStore
ናብ ስቶር ኽድ
ዶነዶን ዝብል ኣልሽ
ብምፅዓን ክፈቶ

ከመይ ከይረ ከም ዶንዶን ክሰርሕ ይኽእል

ዶንዶን ካብ ኢንተርኒት ከውርዶ ይኽእል
ናብ መዝገብ ብምኻድ ምጽዓይ ይከኣል
ናብ ስቶር ኽድ
ዶነዶን ዝብል ኣልሽ
ብምፅዓን ክፈቶ

ስራሕ ማኣዝ ክጅምር ይክእል

ሒሳንኻ ምስተኸፈተ ኣብ ዶንዶን ብምምዝጋብ ስራሕኻ
ትጅምር ትኽእል ኢኻ

ተማልኦም ዘለካ መዝገባት

መንግሒ ፍቀድ መለለይ መታወቅያ ክህልወካ ብጣዕሚ ኣድላይ
እዩ

ኣብ ሓደጋ ጊዜ ተፀዋዒ

ብ ስልኪ ብ ኢሜል ብመረጃ ሓፋሽና ብኣካል ብምግናይ
ሓገዝና ትረክብ ትኽእል ኢኻ 0114848750